Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego

Barbara Jaskulska

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego — Barbara Jaskulska

Kan­ce­la­ria Praw­na Rze­szów — Bar­ba­ra Jaskul­ska to doświad­czo­ny rad­ca praw­ny, ofe­ru­ją­cy pro­fe­sjo­nal­ną pomoc praw­ną zarów­no dla osób fizycz­nych, jak i kom­plek­so­wą obsłu­gę praw­ną pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Jako reno­mo­wa­na Kan­ce­la­ria Praw­na w Rze­szo­wie, z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem dąży­my do znaj­do­wa­nia naj­lep­szych roz­wią­zań praw­nych, dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb naszych klien­tów.

Kancelaria prawna Rzeszów — Obszar Działań:

Udzielanie Profesjonalnych Porad Prawnych:

Pro­fe­sjo­nal­ne pora­dy praw­ne dosto­so­wa­ne do uni­kal­nych potrzeb Klien­ta.

Kompleksowa Reprezentacja Klienta w Postępowaniach:

Kom­plek­so­wa repre­zen­ta­cja Klien­ta w toku postę­po­wań przed sąda­mi, orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz egze­ku­cyj­ny­mi.

Kancelaria Prawna Rzeszów. Sporządzanie Precyzyjnych Opinii Prawnych:

Pre­cy­zyj­ne opi­nie praw­ne sta­no­wią­ce solid­ną pod­sta­wę dla traf­nych decy­zji biz­ne­so­wych.

Kancelaria Prawna Rzeszów. Konstruowanie Umów i Regulaminów:

Pro­fe­sjo­nal­ne spo­rzą­dza­nie umów, regu­la­mi­nów oraz innych aktów praw­nych w celu zabez­pie­cze­nia inte­re­sów Klien­ta.

Aktywne Uczestnictwo w Negocjacjach:

Aktyw­ne uczest­nic­two w nego­cja­cjach ukie­run­ko­wa­nych na osią­gnię­cie korzyst­nych warun­ków dla Klien­ta.

Kancelaria Prawna Rzeszów. Profesjonalizm i Zaangażowanie:

Zapewniamy profesjonalny poziom świadczonych usług, pełne zaangażowanie w powierzone sprawy, rzetelność oraz terminowość. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Barbara Jaskulska - Kancelaria prawna Rzeszów

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z USŁUG
Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Oferta

Zakres usług Kancelarii Prawnej Rzeszów

Prawo cywilne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • postę­po­wa­nia odszko­do­waw­cze,
 • postę­po­wa­nia w spra­wach o nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umów.
Prawo gospodarcze

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • doradz­two zwią­za­ne z bie­żą­cym funk­cjo­no­wa­niem przed­się­bior­ców,
 • opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów umów, opi­nio­wa­nie i nego­cjo­wa­nie umów.
Prawo rodzinne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • spra­wy roz­wo­do­we,
 • spra­wy o podział mająt­ku,
 • spra­wy doty­czą­ce wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nia kon­tak­tów z
  dziec­kiem.
Prawo pracy - Kancelaria prawna Rzeszów

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • docho­dze­nie wszel­kich rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku pra­cy,
 • spra­wy o usta­le­nie ist­nie­nia sto­sun­ku pra­cy.
Kancelaria prawna Rzeszów

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • repre­zen­ta­cja w toku postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie odwo­łań i skarg od roz­strzy­gnięć wyda­nych przez orga­ny admi­ni­stra­cyj­ne.
Kancelaria prawna Rzeszów
Ofer­ta obej­mu­je m.in.:
 • spo­rzą­dza­nie pry­wat­nych aktów oskar­że­nia,
 • repre­zen­to­wa­nie pokrzyw­dzo­nych w toku postę­po­wa­nia kar­ne­go.

Zadzwoń i umów wizytę

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda