Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Współpraca

BIZNES

Pomoc prawna

Zasa­dy współ­pra­cy, o któ­re dzia­ła Kan­ce­la­ria dosto­so­wa­ne są zawsze do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klien­tów oraz rodza­ju pro­wa­dzo­nych spraw.

Wyko­ny­wa­nie poszcze­gól­nych zle­ceń może się odby­wać zarów­no poprzez bez­po­śred­nie spo­tka­nia w Kan­ce­la­rii lub u Klien­ta, a tak­że zdal­nie przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków bez­po­śred­nie­go poro­zu­mie­wa­nia się.

Wyna­gro­dze­nie za obsłu­gę praw­ną jest każ­do­ra­zo­wo usta­la­ne z Klien­tem, któ­re uza­leż­nio­ne jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia spra­wy, rodza­ju podej­mo­wa­nych czyn­no­ści oraz wymia­ru cza­su pra­cy poświę­co­ne­go na reali­za­cję zada­nia.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda