Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Prawo pracy

Ofer­ta obej­mu­je:

  • docho­dze­nie wszel­kich rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku pra­cy,
  • spra­wy o usta­le­nie ist­nie­nia sto­sun­ku pra­cy,
  • spra­wy o wyna­gro­dze­nie za pra­cę i wyna­gro­dze­nie za pra­cę w godzi­nach nad­licz­bo­wych,
  • postę­po­wa­nia w spra­wach o uzna­nie wypo­wie­dze­nia za bez­sku­tecz­ne lub o przy­wró­ce­nie do pra­cy,
  • przy­go­to­wy­wa­nie i opi­nio­wa­nie umów o pra­cę, o zaka­zie kon­ku­ren­cji, opi­nio­wa­nie kon­trak­tów mene­dżer­skich,
  • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów pra­cy, wyna­gra­dza­nia.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda