Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

O kancelarii

O mnie

Moje kwalifikacje

Zawód rad­cy praw­ne­go wyko­nu­ję od 2012r. pro­wa­dząc Kan­ce­la­rię Rad­cy Praw­ne­go Bar­ba­ra Jaskul­ska. Apli­ka­cję rad­cow­ską odby­łam w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Kra­ko­wie i zosta­łam wpi­sa­na na listę rad­ców praw­nych pod nume­rem KR-1968.

Jestem absol­went­ką Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, Wydział Pra­wa, Pra­wa Kano­nicz­ne­go i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie.

Spe­cja­li­zu­ję się w pra­wie cywil­nym i gospo­dar­czym, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­ma­ty­ki praw­nej zwią­za­nej z wyko­ny­wa­niem zobo­wią­zań umow­nych i docho­dze­niem rosz­czeń odszko­do­waw­czych.

Zaj­mu­ję się tak­że spra­wa­mi z zakre­su pra­wa pra­cy, spra­wa­mi spad­ko­wy­mi i rodzin­ny­mi, w tym spra­wa­mi o roz­wód, ali­men­ty oraz doty­czą­cy­mi wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej.

Posia­dam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze pod­mio­tów gospo­dar­czych z bran­ży pro­duk­cyj­nej i budow­la­nej.

Od 2017r. współ­pra­cu­ję z Ośrod­kiem Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej świad­cząc pomoc praw­ną dla sto­wa­rzy­szeń, fun­da­cji, spół­dziel­ni socjal­nych i innych orga­ni­za­cji non-pro­fit, a tak­że pod­mio­tów posia­da­ją­cych sta­tus przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go.

Udzie­lam porad praw­nych, repre­zen­tu­ję Klien­tów w sądzie, kon­stru­uję i zabez­pie­czam umo­wy cywil­no­praw­ne, spo­rzą­dzam pisma i pro­wa­dzę nego­cja­cje.

Moim prio­ry­te­tem jest zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia praw­ne­go naj­peł­niej zabez­pie­cza­ją­ce­go inte­re­sy moje­go Klien­ta i speł­nia­ją­ce­go jego ocze­ki­wa­nia. Zapew­niam peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie, indy­wi­du­al­ne podej­ście do Każ­de­go Klien­ta, rze­tel­ność i ter­mi­no­wość.

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z ofer­tą kan­ce­la­rii oraz do pod­ję­cia współ­pra­cy.

Barbara Jaskulska - Kancelaria prawna Rzeszów

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda