Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Prawo cywilne

Ofer­ta Kan­ce­la­rii w zakre­sie pra­wa cywil­ne­go obej­mu­je:

Prawo cywilne. Sprawy o zapłatę, dochodzenie roszczeń umownych

Spra­wy o zapła­tę doty­czą docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu umów cywil­no­praw­nych takich jak m.in. umo­wy sprze­da­ży, naj­mu, dzier­ża­wy, o dzie­ło, zle­ce­nia, umo­wy o wyko­na­nie usłu­gi, o robo­ty budow­la­ne, umo­wy prze­wo­zu czy spe­dy­cji.  

Pozew o zapła­tę, w zależ­no­ści od wyso­ko­ści docho­dzo­nej kwo­ty pie­nięż­nej, rodza­ju zobo­wią­za­nia i spe­cy­fi­ki danej spra­wy może­my zło­żyć w postę­po­wa­niu:

- zwy­kłym,

- upo­mi­naw­czym,

- uprosz­czo­nym,

- naka­zo­wym,

- elek­tro­nicz­nym postę­po­wa­niu upo­mi­naw­czym (EPU, e‑sąd).

 

Kan­ce­la­ria ofe­ru­je kom­plek­so­wą pomoc praw­ną w zakre­sie obsłu­gi spraw o zapła­tę oraz o inne rosz­cze­nia zwią­za­ne z nie­wy­ko­na­niem lub nie­na­le­ży­tym wyko­na­niem danej umo­wy. Rad­ca praw­ny w postę­po­wa­niu przed­są­do­wym poma­ga w spo­rzą­dze­niu wezwa­nia do zapła­ty, bie­rze udział w nego­cja­cjach przed­są­do­wych, następ­nie przy­go­to­wu­je pozew oraz kon­stru­uje dal­sze pisma pro­ce­so­we, zapew­nia repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów przed sądem, sta­le moni­to­ru­je spra­wę i infor­mu­je Klien­ta o podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach i postę­pach, repre­zen­tu­je Klien­ta tak­że w postę­po­wa­niu egze­ku­cyj­nym.

Prawo cywilne. Postępowania spadkowe

Jed­nym z wyzwań przed jaki­mi zda­rza się nam sta­nąć po utra­cie bli­skiej oso­by są for­mal­no­ści zwią­za­ne z postę­po­wa­niem spad­ko­wym. Rad­ca praw­ny udzie­la pomo­cy spad­ko­bier­com poprzez ana­li­zę testa­men­tów oraz wyja­śnia­nie praw­nych kon­se­kwen­cji ich posta­no­wień. Pro­wa­dzi spra­wy o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku i o dział spad­ku, zacho­wek oraz unie­waż­nie­nie testa­men­tu bądź jego poszcze­gól­nych posta­no­wień. Wyja­śnia kie­dy przy­ję­cie spad­ku jest słusz­nym roz­wią­za­niem a kie­dy zasad­nym jest odrzu­ce­nie spad­ku ze wzglę­du na dłu­gi spad­ko­we, by nie popaść w pro­ble­my finan­so­we, daje wska­zów­ki co do dal­szych kro­ków. Kan­ce­la­ria zapew­nia tak­że pomoc w obro­nie przed rosz­cze­nia­mi o zacho­wek, w obni­że­niu zapi­sów zwy­kłych, dora­dza w kwe­stii zali­cze­nia daro­wizn na sche­dę spad­ko­wą.

 

Kan­ce­la­ria udzie­la rów­nież porad praw­nych z zakre­su pra­wa spad­ko­we­go. Poma­ga w zakre­sie wybo­ru for­my roz­po­rzą­dze­nia na wypa­dek śmier­ci. Tre­ści testa­men­tu, dora­dza tak­że w kwe­stii wydzie­dzi­cze­nia i uzna­nia za nie­god­ne­go.

Prawo cywilne. Sprawy dotyczące nieruchomości – zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o zasiedzenie, o ustanowienie służebności czy drogi koniecznej

Rad­ca praw­ny zapew­nia pomoc praw­ną w spra­wach doty­czą­cych znie­sie­nia współ­wła­sno­ści. Znie­sie­nie współ­wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści może nastą­pić. W dro­dze umo­wy nota­rial­nej, jeże­li wszy­scy współ­wła­ści­cie­le są zgod­ni co do spo­so­bu podzia­łu. W przy­pad­ku bra­ku poro­zu­mie­nia współ­wła­sność zno­szo­na jest na dro­dze sądo­wej. Współ­wła­sność nie­ru­cho­mo­ści moż­na znieść poprzez podział rze­czy wspól­nej. Przy­zna­nie rze­czy na wła­sność jed­ne­mu ze współ­wła­ści­cie­li z obo­wiąz­kiem spła­ty pozo­sta­łych lub poprzez jej sprze­daż.

 

Zasie­dze­nie jest jed­nym ze spo­so­bów naby­cia wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści. W celu potwier­dze­nia naby­cia pra­wa wła­sno­ści przez zasie­dze­nie nale­ży zło­żyć do sądu rejo­no­we­go. Wła­ści­we­go ze wzglę­du na poło­że­nie nie­ru­cho­mo­ści, wnio­sek o stwier­dze­nie zasie­dze­nia. Sąd w toku spra­wy bada, czy zosta­ły speł­nio­ne prze­słan­ki zasie­dze­nia, tj. czy nie­ru­cho­mość była w samo­ist­nym posia­da­niu wnio­sko­daw­cy przez okre­ślo­ny czas (odpo­wied­nio 20 i 30 lat). Orze­cze­nie sądu ma cha­rak­ter dekla­ra­to­ryj­ny. Potwier­dza pra­wo wła­sno­ści nie­ru­cho­mo­ści i umoż­li­wia ujaw­nie­nie wnio­sko­daw­cy w księ­dze wie­czy­stej. Kan­ce­la­ria słu­ży pomo­cą w oce­nie speł­nie­nia warun­ków zasie­dze­nia, spo­rzą­dze­niu wnio­sku o zasie­dze­nie, poma­ga w zgro­ma­dze­niu odpo­wied­nich doku­men­tów i dora­dza jakie dowo­dy nale­ży przed­ło­żyć przed sądem. 

 

Rad­ca praw­ny zapew­nia tak­że kom­plek­so­wą obsłu­gę. W spra­wach o usta­no­wie­nie dro­gi koniecz­nej, usta­no­wie­nie słu­żeb­no­ści oso­bi­stych i grun­to­wych w tym prze­jaz­du, prze­cho­du czy prze­pro­wa­dze­nia mediów.

Prawo cywilne. Postępowania odszkodowawcze

Rad­ca praw­ny pro­wa­dzi spra­wy zwią­za­ne z uzy­ska­niem odszko­do­wa­nia i zadość­uczy­nie­nia za ponie­sio­ną szko­dę i krzyw­dę w wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych, spra­wy o zadość­uczy­nie­nie w razie uszko­dze­nia cia­ła i roz­stro­ju zdro­wia powsta­łe z innych przy­czyn, o usta­no­wie­nie ren­ty, o odszko­do­wa­nie i zadość­uczy­nie­nie w razie śmier­ci oso­by bli­skiej. Kan­ce­la­ria pro­wa­dzi tak­że postę­po­wa­nia zwią­za­ne z odpo­wie­dzial­no­ścią odszko­do­waw­czą za błę­dy w sztu­ce lekar­skiej.

W spra­wach odszko­do­waw­czych istot­ne jest osza­co­wa­nie i wła­ści­we udo­ku­men­to­wa­nie  szko­dy, osza­co­wa­nie wyso­ko­ści zadość­uczy­nie­nia oraz oce­na ryzy­ka, dla­te­go tak waż­ne jest, by sko­rzy­stać w tym zakre­sie z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy praw­nej.

Prawo cywilne. Konstruowanie i analiza umów

Skon­stru­owa­nie korzyst­nej umo­wy. W spo­sób kom­plek­so­wy regu­lu­ją­cej dany sto­su­nek praw­ny i wła­ści­wie zabez­pie­cza­ją­cej inte­re­sy wyma­ga zna­jo­mo­ści pra­wa i jest pro­ce­sem zło­żo­nym. Nale­ży zadbać tak­że o wła­ści­wą for­mę. Umo­wy i pra­wi­dło­wą repre­zen­ta­cję przy jej zawie­ra­niu. Rad­ca praw­ny kon­stru­uje, nego­cju­je i zabez­pie­cza umo­wy cywil­no­praw­ne . W tym min. umo­wy naj­mu, dzier­ża­wy, umo­wy sprze­da­ży, umo­wy o robo­ty budow­la­ne, umo­wy spół­ek i wie­le innych. Kan­ce­la­ria prze­pro­wa­dza tak­że ana­li­zy umów przed­ło­żo­nych przez kon­tra­hen­tów, by wła­ści­wie chro­nić inte­res Klien­ta.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda