Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Prawo gospodarcze

Ofer­ta obej­mu­je:

  • doradz­two zwią­za­ne z bie­żą­cym funk­cjo­no­wa­niem przed­się­bior­ców,
  • opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów umów, opi­nio­wa­nie i nego­cjo­wa­nie umów,
  • przy­go­to­wy­wa­nie doku­men­tów reje­stra­cyj­nych i reje­stra­cja spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym, spo­rzą­dza­nie wnio­sków o zmia­nę danych tych pod­mio­tów,
  • opra­co­wy­wa­nie pro­to­ko­łów z prze­bie­gu posie­dzeń orga­nów spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, spół­dziel­ni, opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał,
  • opra­co­wy­wa­nie wewnętrz­nych aktów praw­nych w/w pod­mio­tów,
  • wspar­cie w uzy­ska­niu sta­tu­su przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda