Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Jaskulska

Zakres usług

Prawo cywilne
Prawo cywilne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • postę­po­wa­nia odszko­do­waw­cze,
 • postę­po­wa­nia w spra­wach o nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umów.
Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • doradz­two zwią­za­ne z bie­żą­cym funk­cjo­no­wa­niem przed­się­bior­ców,
 • opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów umów, opi­nio­wa­nie i nego­cjo­wa­nie umów.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • spra­wy roz­wo­do­we,
 • spra­wy o podział mająt­ku,
 • spra­wy doty­czą­ce wła­dzy rodzi­ciel­skiej, usta­le­nia kon­tak­tów z
  dziec­kiem.
Prawo pracy - Kancelaria prawna Rzeszów
Prawo pracy

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • docho­dze­nie wszel­kich rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sun­ku pra­cy,
 • spra­wy o usta­le­nie ist­nie­nia sto­sun­ku pra­cy.
Kancelaria prawna Rzeszów
Prawo administracyjne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:

 • repre­zen­ta­cja w toku postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie odwo­łań i skarg od roz­strzy­gnięć wyda­nych przez orga­ny admi­ni­stra­cyj­ne.
Kancelaria prawna Rzeszów
Prawo karne

Ofer­ta obej­mu­je m.in.:
 • spo­rzą­dza­nie pry­wat­nych aktów oskar­że­nia,
 • repre­zen­to­wa­nie pokrzyw­dzo­nych w toku postę­po­wa­nia kar­ne­go.

Zadzwoń i umów wizytę!

Chcesz odzy­skać odszko­do­wa­nie?  Potrze­bu­jesz opra­co­wać pro­jekt umo­wy? Potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej w spra­wach rodzin­nych, cywil­nych lub kar­nych? Skon­tak­tuj się ze mną!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej
Zgoda